FAQ

Co všechno v sobě zahrnuje v nabídce pracovní pozice položka „celkové hodinové náklady“?

Celkové hodinové náklady v sobě zahrnují jak odměnu stážisty (60 Kč), tak refundaci mzdy mentora již zohledněnou k jeho procentuálnímu zapojení. Částka je uvedena včetně DPH.

Může být mentor v projektu Stáže pro mladé zároveň mentorem v projektu Stáže ve firmách?

Není možné být mentorem současně v obou projektech, ale stáže na sebe mohou navazovat.

Může být mezi mentorem a stážistou příbuzenský vztah?

Mentor a stážista nesmí mít příbuzenský vztah v přímé linii.
 
Jaké jsou povinné přílohy pro vypsání karty stáže?
 
Před vypsáním karty stáže je nutné vložit do profilu poskytovatele následující dokumenty - životopis mentora, jeho doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, pracovní smlouvu (je-li zaměstnanec) a čestné prohlášení. V pracovní smlouvě můžete zakrýt citlivé údaje. Formulář čestného prohlášení najdete v záložce Dokumenty v systému SEP.
 
Pokud nebudeme se stážistou spokojeni, je možné ukončit smlouvu dříve, než je stanoveno smlouvou?
 
Předčasné ukončení stáže je možné za předpokladu závažného porušení podmínek daných smlouvou, a to jak porušení podmínek ze strany stážisty, tak ze strany poskytovatele. Nicméně tuto smlouvu lze ukončit také na základě vzájemné dohody všech stran.
 
Mohu se na stáž přihlásit i po maturitě / státní zkoušce, pokud mám status studenta až do konce srpna?

Projekt se řídí školským zákonem, který nezná status studenta a podle kterého přestává být student studentem školy v den složení závěrečné zkoušky, proto už po složení závěrečné zkoušky není možné se přihlásit na stáž.

Mohu být stážista, pokud jsem studentem doktorského studia či studia celoživotního vzdělávání?

Stážistou můžete být v případě, že jste studentem posledního ročníku doktorského studia. Vzhledem k tomu, že studium celoživotního vzdělávání neumožňuje využívat status studenta, stáž pro vás není možná.

Jaké jsou podmínky stáže?

  • Stáž musí být v souladu se studovaným oborem stážisty.
  • Bude uzavřena DPP mezi stážistou a poskytovatelem (odměna 60 Kč/hodina).
  • Doba trvání 1 až 4 měsíce (závisí na poskytovateli a jeho nabídce).
  • Hodinový rozsah pracovní činnosti minimálně 50 hodin pro žáky středních škol, 100 hodin pro žáky VOŠ a VŠ, maximálně 300 hodin (závisí na poskytovateli a jeho nabídce).
  • Povinnost absolvovat e-learningový kurz měkkých dovedností v úvodu stáže.
  • Absolvování závěrečného pohovoru zaměřeného na zdokonalení dovedností spojených se vstupem na trh práce (tvorba CV, motivačního dopisu atp.).

Jak důležitá je role mentora během stáže?

Mentor je zaměstnancem poskytovatele stáže a je hlavní osobou zodpovědnou za průběh a kvalitu stáže i za dodání všech výstupů požadovaných v rámci projektu od poskytovatele stáže. Stážistu v průběhu stáže odborně vede, plní roli rádce a přímého vedoucího. Mentor poskytuje také součinnost členům realizačního týmu projektu, a to především s ohledem na kontrolu kvality stáže, dodání požadovaných podkladů (harmonogram stáže, evaluační dotazníky, hodnocení stážisty apod.) a řešení případných problémů v průběhu stáže.

Jsou mezi uznatelné náklady počítány i případné odvody ze mzdy stážisty?

Ne, nejsou. Při hodinové odměně 60 Kč/h a 160 odpracovaných hodinách za měsíc nepřesáhne odměna 10 000 Kč, a tedy ani hranici pro odvod pojištění.

Jsou stáže věkově omezené?

Stážista může být pouze žák nebo student prezenčního studia, horní věková hranice je tedy 26 let, v případě studentů doktorského studia pak 28 let.

Co když jsem se zaregistroval/a na více stáží a na jednu jsem byl/a vybrán/a?

Z ostatních stáží jste automaticky odhlášen/a.

Může se stážista přihlásit na stáž do firmy, kde byl již v minulosti zaměstnán?

Ne, není to možné.

Kolik hodin musí odpracovat stážista v každém dnu, kdy dochází na stáž?

Dle potřeb poskytovatele a možností stážisty, nicméně platí, že nejméně to jsou tři hodiny a maximálně 8 hodin za jeden den ( výjimkou jsou směnné provozy, které mohou být plánovány až na 12 h). Během jednoho týdne pak nesmí stážista odpracovat více jak 40 hodin.

Kdy může být zahájena stáž?

1. nebo 15. den v měsíci.

Jak je to s odvody ze mzdy mentora?

Částečná refundace mzdy mentora se vypočítává z průměrné superhrubé mzdy podle ISPV.

Budou chodit pravidelné kontroly?

Kontroly stáží budou realizovány formou kombinace administrativní kontroly a kontroly na místě. Kontroly budou plánované i namátkové.

Jak mi zaručíte, že se mi na stáž vůbec někdo přihlásí?

Toto zaručit nelze. S inzerováním stáže je to stejné jako s inzerováním klasické volné pozice.

Kdy uvidím přihlášené zájemce?

Všechny zájemce na kartě stáže odkryjeme, až budou ověřeny všechny přihlášky. O odkrytí karty stáže budete informováni e-mailovou notifikací.

Proč nemůžou být jednatelé bez smlouvy mentorem?

Člen statutárního orgánu poskytovatele stáže, který nedoloží pracovní smlouvu splňující kritéria posuzování, nemůže být mentorem.

Jak se můžu přihlásit na stáž? Nikde nevidím nabídku stáží.

Jste zaregistrovaný/á? Máte všechny informace v profilu vyplněny? Pokud dokážete na obě tyto otázky odpovědět „ano“ a přitom stále nevidíte nabídku stáží (pod tlačítkem „karty stáží“), ověřte si, zda jste zaškrtl/a ve svém profilu odborné směry a kraj. Chybí-li zaškrtnutí, zmáčkněte tlačítko „upravit“ a doplňte chybějící.

Zmeškal/a jsem termín přihlašování na stáž, co mám dělat?

Přihlaste se k jiné kartě stáže, která je zveřejněná.

Kde je k dispozici tabulka kódů?

Aktualizovanou tabulku naleznete v sekci http://www.stazepromlade.cz/cz/pro-zajemce zcela dole.

Musíme pozvat na pohovor všechny studenty/stážisty, kteří se nám na kartu stáže přihlásili?

Poskytovatel si může sám zvolit, kterého uchazeče k pohovoru pozve.

Stáž začíná v říjnu, můžu zaměstnat stážistu přes prázdniny na DPČ?

Ne. Student/žák, nastupující na stáž, nesmí mít v minulosti žádný pracovně právní vztah nebo praxi u poskytovatele stáže.

Musí mít poskytovatel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu?

Ne, odpovědnost za škodu se řídí zákoníkem práce. Současně se smlouvou o stáži se uzavírá také DPP.

Jak funguje proplacení stáže?

Stážista je vyplácen každý měsíc poskytovatelem dle odpracovaných hodin (60 Kč/ 1 h – včetně DPH). Tyto náklady s částečnou refundací mzdy mentora jsou mu proplaceny po úspěšném ukončení stáže a odevzdání dokumentace. Faktura za mzdu stážisty musí být vystavena na stážistu (nikoliv na FDV). V případě, že se rozhodne poskytovatel vyplácet stážistovi finanční odměnu nad rámec stanovené výše odměny za vykonanou práci, nebude mu tento rozdíl doplacen.

Jaký proces nastává po odkrytí karty stáže poskytovateli (obecně)?

Stav karty stáže „odkryto poskytovateli“ – znamená, že poskytovatel vidí profily schválených zájemců, ze kterých si vybírá kandidáty na pohovor. Po pohovorech zvolí buď „nevybrán po pohovoru“ nebo „vybrán na stáž“.  Pak už jen čeká, až se mu ozve přidělený konzultant (cca 14 dní před zahájením stáže). Přidělený konzultant volá poskytovateli i stážistovi, aby ověřil zájem o stáž u obou stran a zasílá informační e-mail k dalšímu postupu. Od tohoto momentu jsou pro poskytovatele i stážistu zveřejněný kontakty na konzultanta, aby jej v případě potřeby mohli kontaktovat. Pokud nebyl na stáž nikdo vybrán, karta stáže se zruší.

Co mám dělat, pokud potřebuji upravit docházku?

Veškeré změny v docházce konzultujte s přiděleným konzultantem.

Kolik hodin může stážista pracovat?

Stážista smí pracovat maximálně 40 h/týden. Každý den může odpracovat maximálně 8 h (směnný provoz max. 12) a minimálně 3 h. Povinná přestávka 30 min. musí vždy následovat nejpozději po 6 hodinách práce, u mladistvých po 4,5 hodinách. V normálním a víkendovém režimu je docházka stanovena v časech od 6 do 20 h. Konzultant může naplánovat docházku i o víkendech a to i formou noční, pokud daná pozice spadá do víkendového nebo směnného provozu.

Jak vytvořit profil uchazeče a kartu stáže?

Návod postupu doplněný o obrázkovou dokumentaci naleznete na http://www.stazepromlade.cz/cz/pro-poskytovatele. Profil je nutné vyplnit bod po bodu, včetně přiložení všech potřebných dokumentů.

Na koho se mám obrátit s dotazy ohledně realizace stáže?

Obraťte se na přiděleného konzultanta.

Stáže pro mladé

Tento projekt již skončil!

Nově jsme spustili projekt Cesta pro mladé, který pomáhá studentům získat praxi při škole a firmám najít potenciální zaměstnance z řad nadšených studentů.

Přečtěte si více na http://www.cestapromlade.cz

close